Waarom gebruik maken van eFrancis?

Nog afgezien van de eisen die de franchisegever stelt, heeft elke franchisenemer behoefte aan tijdige, volledige, betrouwbare en adequate informatie uit zijn administratie. Per slot van rekening is zijn taak als ondernemer het leiden en besturen van zijn bedrijf met als belangrijke doelstellingen continuïteit, groei en het realiseren van een goed ondernemersinkomen. Een goede administratie is voorwaarde voor een goede bedrijfsbeheersing. Daarnaast zal hij voortdurend geïnformeerd willen zijn over zijn ondernemersprestaties ten opzichte van zijn collega franchisenemers.

Natuurlijk kan de franchisenemer alles zelf regelen, bijvoorbeeld via een eigen administratie, al dan niet gevoerd door een accountant of administratiekantoor. Dit heeft echter als nadeel dat de franchisenemer niet profiteert van de kostenvoordelen die samenhangen met een centraal administratiesysteem. Bovendien heeft hij niet de beschikking over de mogelijkheid van bedrijfsvergelijking of benchmarken. Evenmin heeft hij de beschikking over een op de franchiseformule afgestemde werkwijze van de accountant.

Ook is het mogelijk te kiezen voor een centrale administratie door de franchisegever. Deze beschikt immers wel over de specifieke kennis van product en branche en kan daardoor heel eenvoudig bedrijfsvergelijkingen opzetten. Zo'n administratiesysteem heeft echter weer als nadeel, dat de franchisenemer als zelfstandig ondernemer sterk afhankelijk wordt van de franchisegever. Bovendien komen vertrouwelijke gegevens, die alleen de franchisenemer aangaan, ter kennis van de franchisegever. Tenslotte geldt als nadeel dat de franchisegever een administratiesysteem vanuit een heel andere optiek zal opzetten dan de franchisenemer.

Daarom is eFrancis dé oplossing: eFrancis is een speciaal door UNP gemaakt franchise-informatiesysteem om de franchisenemer de administratieve rompslomp uit handen te nemen en hem specifieke franchise-informatie te verschaffen. eFrancis maakt het mogelijk om snel de gang van zaken in de onderneming te volgen. In eFrancis staan niet de fiscale cijfers centraal, maar staan de cijfers en kengetallen centraal die voor uw bedrijf van belang zijn. Cijfers en kengetallen die binnen uw branche als kenmerkend kunnen worden bestempeld en die met behulp van eFrancis op eenduidige wijze tot stand komen.

Door gebruik te maken van geüniformeerde administratieve procedures kan op heel objectieve wijze een fijnmazige benchmark tussen de franchisenemers worden verricht. Door gebruik te maken van de kennis van de totale franchiseketen kan de dienstverlening gemakkelijk worden uitgebreid met objectieve bedrijfsvergelijkingen.

Gebruikmakend van de dienstverlening van UNP profiteert de franchisenemer van jarenlange gebundelde franchise-ervaring, lagere accountants- en administratiekosten als gevolg van de collectiviteit, anonieme fijnmazige bedrijfsvergelijking/ benchmarking en branchegerichte advisering.

Wilt u meer informatie over eFrancis neem dan contact op met één van onze accountants drs. Ferdy Geertsma RA of drs. Martin Heins RA, telefoonnummer (Assen) 0592-379737.