UNP update nieuwe coronamaatregelen

In dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de recente kabinetsmaatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten en u (nogmaals) wijzen op al bestaande maatregelen, aanvraagmogelijkheden en -termijnen.

TVL Q4-2020 aanvraagperiode sluit 29 januari (morgen) om 17:00 uur

Via de website https://mijn.rvo.nl/tvl kunt u een aanvraag doen. Daarvoor hebt u nodig E-herkenning (niveau 1 of hoger of voor eenmanszaken de DigiD), het bankrekeningnummer (IBAN) waarvan u BTW betaalt of waarop u BTW ontvangt en de omzetgegevens over het vierde kwartaal 2019 en het vierde kwartaal 2020. Daarbij kunt u zich baseren op de BTW-aangifte(n) over de periode.

Alleen bij TVL Q4 2020 ontvangt u automatisch, ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de voorwaarden voldoet. Deze opslag is eenmalig en niet los van de TVL aan te vragen.

Aanvulling/aanpassing maatregelen

Tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet versoberd maar juist verruimd. Zo gaat de maximale compensatie 85% bedragen in plaats van 80% nu, bij 100% omzetverlies. De voorziene vermindering van het maximum per werknemer per 1 april van twee keer naar één keer het maximum dagloon, is vervallen.

Aanvraag via het UWV. Het streven is dat NOW 3.2 (tegemoetkoming over januari-maart 2021) kan worden aangevraagd van 15 februari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook de TVL wordt verruimd. Vanaf 30% omzetverlies krijgt een ondernemer 85% van de vaste lasten vergoed. De vergoeding kent dus geen aflopende staffel meer. De regeling is vanaf 1 januari ook geopend voor bedrijven met meer dan 250 werknemers in dienst. Er een soortgelijke regeling voor de land- en tuinbouw.

Het maximum van de TVL gaat verder omhoog van € 90.000 naar € 330.000 en naar € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Het minimum van de TVL gaat omhoog van € 750 naar € 1.500. Bovendien komt er extra steun via de TVL voor starters.

Aanvraag via RVO. Wanneer de aanvraag voor Q1-2021 gedaan kan worden is nog niet bekend, streven is vanaf begin februari.

Verhoging voorraadsubsidie

Vanwege de lockdown voor niet-essentiële winkels gaat de voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food omhoog. De opslag op de TVL bedraagt 21% in het eerste kwartaal van 2021. Dit komt neer op een subsidie van 17,85% van de omzet (21% x 85%). Het maximum wordt eveneens verhoogd naar € 200.000. De subsidie wordt niet beperkt door de maxima van de TVL zelf.

Tozo

De Tozo krijgt per 1 april 2021 toch geen vermogenstoets, zoals eerder gepland. Dit betekent dat zelfstandigen ook in aanmerking komen voor inkomensondersteuning als het inkomen onder het sociaal minimum daalt en men over vermogen beschikt.

Aanvraag van de Tozo verloopt via uw gemeente.

Extra fiscale maatregelen

Er is ook een fiscaal pakket aan extra maatregelen aangekondigd:

  • de vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt ook in 2021 voor de eerste € 400.000 van de loonsom 3%;
  • het uitstel van betaling van belastingschulden wordt verlengd tot 1 juli 2021. Aflossen moet vanaf 1 oktober. Dit betekent een verlenging van beide maatregelen met drie maanden;
  • DGA’s mogen het gebruikelijk loon ook in 2021 lager vaststellen als de omzet met minstens 30% is gedaald. De daling mag maximaal evenredig zijn aan de omzetdaling in 2021 ten opzichte van 2019;
  • zelfstandig ondernemers mogen voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 voor het urencriterium, dat onder meer bepalend is voor het recht op zelfstandigenaftrek, uitgaan van minstens 24 gewerkte uren per week;
  • vaste reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer mogen tot 1 april van dit jaar aan thuiswerkers onbelast worden doorbetaald.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn.

Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Overig

  • Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het time-out-arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.
  • Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport. Dit geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.
  • De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming.
  • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.
  • De afspraken die met de centrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.