Nieuwsbrief corona 10 juni

Inmiddels staat meer omlijnd vast hoe de verlenging en uitbreiding van de noodmaatregelen om de financiële schade van de coronacrisis te beperken er uit ziet. Hierna leest u om welke maatregelen het gaat en worden die toegelicht.

  1.     Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies;
      aanvraag  mogelijk vanaf eind juni
  2.     NOW-regeling 2.0: aanvraag mogelijk vanaf 6 juli
  3.     Tozo-regeling 2.0: aanvraag mogelijk tot en met 31 augustus
  4.     Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september
  5.     Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

 

1.            Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 50.000 voor vier maanden (juni, juli, augustus en september). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving moet minstens 30% zijn. De regeling geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Daarmee is de regeling minder toegankelijk, aangezien onder de bestaande TOGS-regeling de omzetderving en de vaste lasten minstens € 4.000 moeten zijn.

Ook de nieuwe regeling staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (op SBI-code als geregistreerd bij de Kamer van Koophandel). Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

2.            NOW-regeling 2.0: aanvraag mogelijk vanaf 6 juli 

Er is een ontslagboete van 5% in de NOW-regeling 2.0 opgenomen. Ook loopt de NOW-regeling nu tot en met september.

Wat houdt de NOW 2.0 in?

Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.  Het is nog niet bekend of deze periode ook per 1 september kan aanvangen.

Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW is er geen keuze, aangezien de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Stapeling coronasubsidies

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde NOW 2.0 kan over de periode juni, juli, augustus en september vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet.

Forfaitaire opslag verhoogd

De vaste (forfaitaire) opslag van de NOW 2.0 is verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Seizoensgebonden bedrijven

In de NOW 1.0 is ook nog een correctie opgenomen die beoogt seizoenbedrijven tegemoet te komen die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart zal als referentiekader worden genomen in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari.

Is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart, met als peildatum 15 mei. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei in vergelijking met de maand januari (inclusief maximering).

Extra voorwaarden bonussen voor bedrijven met grote tegemoetkoming

Voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen onder de NOW 2.0 waarvoor een accountantsverklaring is vereist geldt dat geen winstuitkering aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen inkoop eigen aandelen is toegestaan. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Onder NOW 1.0 geldt het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen overigens ook al als voor een specifieke vennootschap in het concern de regeling werd aangevraagd.

Accountantsverklaring

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot van de NOW 2.0 en NOW 1.0 heeft ontvangen van € 100.000 of meer. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in het bedrijf of in de groep bij elkaar op te tellen. Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld.

Als u een voorschot boven de € 20.000 of bij vaststelling een bedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een financieel dienstverlener.

Ontslagboete gewijzigd

In de NOW 2.0 wijzigt de ontslagboete. De ontslagboete in de NOW 2.0-regeling is 5% over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete wordt opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met de vakbonden of personeels­vertegenwoordiging wordt bereikt. Als deze partijen er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt de ontslagboete opgelegd. 

Het gaat hierbij om de ontslagaanvragen die in de periode 29 mei tot en met 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend.

Wat van toepassing is in de NOW 1.0 en gehandhaafd blijft in de NOW 2.0, is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor ontslagen werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Dan is er een correctie van 100% op de NOW-subsidie. De ontslagboete van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, is in de NOW 2.0 geschrapt. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

Bij- en/of omscholen verplicht

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren zich bij- en/of om te scholen. Op die manier moet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket – ‘NL leert door’ geheten – van € 50 miljoen ter beschikking. Het pakket, dat nog verder moet worden uitgewerkt, bestaat uit ontwikkeladviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

3.            Tozo-regeling 2.0: aanvraag mogelijk tot en met 31 augustus

Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. Deze

regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
De Tozo 2.0 kan aangevraagd worden tot en met 31 augustus 2020 in de woongemeente van de ondernemer.

Aanscherping met partnertoets

De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets, zo was al eerder bekendgemaakt. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

4.            Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

5.            Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling, de COL, is verhoogd naar € 200 miljoen. Dit bedroeg in eerste instantie € 150 miljoen. De COL is bedoeld om de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven te verbeteren. Bedrijven die voor de COL in aanmerking komen, kunnen hier tot en met september een beroep op doen.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers

De verlenging van de termijn tot en met september geldt ook voor andere kredietverlening en kredietgaranties aan ondernemers. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het budget van de SEED Capital-regeling.