Fiscale coronareserve en ontwikkelingen overige maatregelen

Fiscale coronareserve
Om al op zo kort mogelijke termijn voorziene negatieve resultaten over 2020 te kunnen verrekenen met fiscale winsten mag in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 een coronareserve worden gevormd. Hiermee wordt een bedrag ter grootte van het te verwachten verlies over 2020 al ten laste van het resultaat 2019 gebracht. Het is niet mogelijk om door de dotatie aan deze coronareserve een verlies over 2019 te krijgen (fiscale coronareserve niet hoger dan de winst 2019). De reserve moet in 2020 vrijvallen. Ook als de aangifte over 2019 al is ingediend kan nog een verzoek om toepassing van de fiscale coronareserve worden gedaan.

Het verlagen van het fiscale resultaat 2019 door toepassing van de fiscale coronareserve kan ook voor andere regelingen gevolgen hebben. Het is goed om ook die gevolgen in kaart te brengen en af te wegen.

N.B. deze regeling is alleen aangekondigd voor de vennootschapsbelasting.

NOW-regeling
De NOW-regeling lijkt te worden verlengd, maar dan met een aantal extra voorwaarden en zonder de eis dat er geen ontslag op bedrijfseconomische grond mag plaatsvinden.

Extra voorwaarden die worden genoemd zijn:

  • geen winstuitkeringen aan aandeelhouders (geen dividend, geen inkoop eigen aandelen)
  • omscholing; het kabinet bekijkt of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden

Klein Krediet Corona (KKC)
De regeling Klein Krediet Corona (KKC) wacht nog op Europese goedkeuring. Doel van de regeling is het voor banken aantrekkelijker maken om kredieten te verstrekken. Dit doordat de overheid garant staat voor 95% van het geleende bedrag.

De kredieten krijgen een rente van maximaal 4%. Daarnaast moet een ondernemer aan de overheid eenmalig 2% provisie betalen als vergoeding. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar. Om voor het krediet in aanmerking te komen, moet een ondernemer vóór 1 januari van dit jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vóór de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest. De omzet moet minimaal € 50.000 bedragen. 

TOGS
Voor de sectoren die in aanmerking komen, kijk op: https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Of men recht heeft op deze regeling wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de SBI-code waaronder de ondernemer c.q. onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Echter, niet altijd geeft die SBI-code een juiste indicatie van de werkzaamheden. Indien ondernemers op grond van hun SBI-code geen recht zouden hebben op de tegemoetkoming, maar op grond van de feitelijke activiteiten menen wel recht te hebben, kunnen zij zich melden bij de uitvoeringsorganisatie RVO.nl. 
De beoordeling of de onderneming voldoet aan de SBI-code vindt plaats op basis van de gegevens van inschrijving per 15 maart 2020. 

Onlangs is een uitbreiding doorgevoerd voor gevallen waarin de hoofdactiviteit van een onderneming niet kwalificeert, maar een nevenactiviteit wel. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat de ondernemer voor die specifieke nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten. 

Ook de vestigingseis was al versoepeld voor gevallen waarin geen sprake is van een afzonderlijke vestiging naast het woonadres, de TOGS kan dan toch worden aangevraagd als een aanvullende verklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Bijvoorbeeld kappers die ingeschreven staan op het huisadres komen dan in aanmerking voor de TOGS als uit de verklaring blijkt dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.
Daarnaast zijn er sectoren waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld is de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en). Consequentie van deze aanpassingen is naar ons oordeel ook dat een vennootschap onder firma die is ingeschreven op het woonadres van een van de firmanten, ook recht heeft op TOGS.