NOW-regeling bekend gemaakt

De inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling (subsidie loonkosten) om de financiële gevolgen voor werkgevers van de coronacrisis te verzachten zijn bekend gemaakt. Hierna wordt deze regeling nader toegelicht.

NOW-regeling

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Deze vergoeding kan vanaf 14 april (of zoveel eerder als mogelijk blijkt) worden aangevraagd.

Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden

De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt.

Bepaling omzetverlies

Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Die omzet moet worden vergeleken met de omzet in of 1) de periode maart tot en met mei 2020, of 2) de periode april tot en met juni 2020, of 3) de periode mei tot en met juli 2020. Werkgevers kunnen dus kiezen voor een periode wat betreft de omzetdaling. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.

Tegemoetkoming maximaal 90%

De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een lager verlies aan omzet wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies.

Wat is de loonsom?

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte over januari 2020 (of periode 1 bij 4-wekenloon) met als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer waarvoor vergoeding wordt betaald is € 9.538 per maand. Achteraf wordt getoetst aan de totale loonsom over maart tot en met mei 2020 is die lager dan drie maal januari dan wordt de subsidie verminderd.

Aanvraag

De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden.

Bij een concern dient voor elk loonheffingennummer de verwachte omzetdaling van het concern vermeld te worden.

Wie wel, wie niet?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul-urencontract.

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s niet.

Aanvragen tot 31 mei 2020

Een aanvraag voor de NOW-regeling indienen kan tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen de verwachte omzetdaling op te geven. Als het UWV positief oordeelt, krijgt de werkgever in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Rol accountant

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

Geen gedwongen ontslag!

Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag bij het UWV wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract.