Update crisismaatregelen

Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen geweest met betrekking tot de maatregelen die zijn
genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Hierna wordt ingegaan op 1) de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en 2) de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (noodloket).

 

Tozo-regeling

De Tozo-regeling is bedoeld als ondersteuning voor de zelfstandige zelf, zowel voor de zelfstandige met personeel als voor de zzp’er. Ook een directeur/grootaandeelhouder van een B.V. (dga) kan een beroep doen op de Tozo. Voor de dga gelden wel nadere voorwaarden. De dga moet ook aan het urencriterium voldoen (1.225 werkzaam voor de B.V.) Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Ondersteuning kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd voor:

 • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand als inkomensondersteuning), voor zaken als boodschappen en huur.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor liquiditeitsproblemen.
 • Inkomensondersteuning.
 • De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar tot € 1.050 netto per maand. De gebruikelijke lagere bijstandsnormen gelden voor jongeren van 18 tot 21 jaar.

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn, is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

De inkomensondersteuning wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend, in één keer voor een periode van maximaal drie maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020). De inkomensondersteuning wordt maandelijks als gift uitbetaald en hoeft dus niet te worden terugbetaald. De inkomensondersteuning telt mee voor het toetsingsinkomen van de inkomensafhankelijke toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag.

Lening

Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het rentepercentage is 2% en de maximale looptijd is drie jaar. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend.

Voorwaarden

De Tozo bevat de volgende elementen en voorwaarden:

 • Er is geen toets op levensvatbaarheid van de onderneming.
 • De zelfstandige moet bij de aanvraag van inkomensondersteuning verklaren dat hij verwacht dat door de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit uit eigen beweging doorgeven aan de gemeente.
 • Bij de aanvraag voor een lening moet de zelfstandige verklaren en aannemelijk maken dat sprake is van liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis.
 • Er is geen vermogenstoets (zoals spaargeld, eigen huis) en geen toets op het inkomen van de echtgenoot/partner.
 •  De eenmalige gift van € 4.000 die via Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (noodloket) kan worden verstrekt aan zelfstandigen wordt niet verrekend met de inkomensondersteuning.
 • Geen toepassing van de kostendelersnorm.
 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen inkomensondersteuning.
 • De regeling geldt alleen voor Nederlanders (en daarmee gelijkgestelden) vanaf 18 jaar tot de AOW-leeftijd, die wonen en rechtmatig verblijven in Nederland.
 • De gevestigde zelfstandige voldoet aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek uit de inkomstenbelasting (minimaal 1225 uur per jaar gewerkt als zelfstandige). Als nog geen jaar geleden de onderneming gestart is, dan geldt het urencriterium naar rato van het aantal maanden of weken dat is gewerkt.
 • Voor het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend, voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en was op 17 maart 18:45 uur ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aanvraag voorschot

Gemeenten hebben de aanvraag voor een voorschot op de Tozo-regeling opengesteld. Dat voorschot is nodig zolang de officiële AMvB nog niet van kracht is en er daarom geen formele beschikking kan worden afgegeven. De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de gemeente waar de zelfstandige woont en uiterlijk 31 mei 2020 zijn gedaan.

Controle

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandigen om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat echt nodig is. Gemeenten gaan achteraf controleren of de Tozo rechtmatig is aangevraagd en bij fraude terugvorderen met boetes. De inlichtingenplicht van de Participatiewet is onverkort van toepassing.

 

Noodloket (TOGS)

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Specifieke sectoren

De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling, die SBI-codes volgen nog. De bijgevoegde lijst met branches en sectoren is nog niet geactualiseerd voor de non-food ondernemingen. Het gaat om de per 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hoofdactiviteit van uw onderneming.

Digitaal aanvragen

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op rvo.nl. Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger of DigiD.

Voorwaarden

Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister;
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Ook geen onderneming aan huis

Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

De aanvraag

Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN) 
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer ontvangt u uw geld?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.