Veel gestelde vragen inzake door overheid genomen maatregelen om financiele gevolgen van de coronacrisis te verzachten

Naar aanleiding van veel gestelde vragen informeren wij u onderstaand inzake de door de overheid en banken genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

NOW-regeling

Op dit moment zijn de contouren van deze regeling voor tegemoetkoming in de personeelskosten bij omzetdaling bekend, echter is de regeling nog niet in werking. Wel is duidelijk dat de regeling gaat gelden voor omzetdaling en personeelskosten ingaande 1 maart 2020. Zodra meer bekend is of aanvragen kunnen worden gedaan melden wij dit uiteraard. Onderaan deze e-mail zijn de hoofdlijnen nogmaals opgenomen evenals de antwoorden op veel gestelde vragen.

Niet herzien lage WW-premie bij veel overwerk in verband met de coronacrisis

Wanneer uw werknemers veel overwerken in verband met het coronavirus hoeft de lage WW-premie niet herzien te worden. Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

DGA

Door ons zijn aan diverse betrokken partijen vragen gesteld over de positie van de DGA die buiten de tot nu toe gepubliceerde en aangekondigde maatregelen lijkt te vallen. Tot op heden is de gekregen reactie dat naar verwachting de NOW-regeling niet voor de DGA zal gaan gelden, terwijl ook de tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen niet op de DGA van toepassing is. Een maatregel die de DGA kan nemen is het tijdelijk verlagen van management fee in voorkomende gevallen en ter beperking van uitgaande loonheffing kan ook tijdelijke salarisverlaging worden overwogen.

Maatregelen banken

Van de drie grootste banken heeft ABN-AMRO alle aflossingen voor ondernemingskredieten tot EUR 2.500.000 opgeschort. Ondernemingen die daarvan geen gebruik willen maken moeten zich bij de ABN-AMRO melden. Wat betreft ING (via internetbankieren) Rabobank (via de website) geldt dat uitstel van aflossingen moet worden aangevraagd. Ook andere banken passen uitstel van aflossingen voor ondernemingskredieten toe.

Hieronder de linkjes voor ING en Rabobank.

ING Bank

https://mijnzakelijk.ing.nl/login/?eai=true&Target=https://mijnzakelijk.ing.nl%2Fzakelijk%2Ffinancieren%2Faanvragen-hulp-bij-uw-financiering

Rabobank

 

https://bankieren.rabobank.nl/klanten/bedrijven/producten/financieren/zakelijk_financieren/uitstel-aanvragen/

Uitstel van betaling

Momenteel geldt nog steeds dat indien u onderneemt via de B.V. u bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting, loonheffingen en/of premies voor pensioenfondsen betalingsonmacht moet worden gemeld om privé aansprakelijkheid te voorkomen. Voor de omzetbelasting kan dat gaan om de maand februari (uiterste betaaldatum 31 maart 2020), voor de loonheffingen geldt dat voor 4-weken verloning de uiterste betaaldatum voor periode 2 vandaag (23 maart 2020) is, voor maandverloning is dat 31 maart. Betalingsonmacht melden moet binnen 14 dagen nadat de belasting betaald had dienen te zijn. Wij verwachten gezien de genomen maatregelen dat hier nog een nadere regeling voor komt. Mocht in uw situatie het einde van de twee-weken-periode naderen neem dan contact met ons op, zodat tijdig melding kan worden gedaan. Volledigheidshalve hebben wij de uiterste betaaldata voor 2020 voor de omzetbelasting en de loonheffingen bijgevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij UNP.

 

NOW-regeling; hoofdlijnen en veel gestelde vragen

 

Hoofdlijnen NOW-regeling

·         Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

·         Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

·         De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

·         Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

·         De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

·         De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

·         De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

·         De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

o    indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

o    indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

o    indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

·         Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

·         Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

·         Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist

·         Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

·         Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? 

Dit kan nog niet. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover tegemoetkoming kan worden gekregen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien je een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

De aanvraag indienen gebeurt bij het UWV.

Kan ook een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.